Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Tase ja rahoitus

Tase ja rahoitus

31.12.2019 taseen lukuja on verrattu 31.12.2018 taseeseen (miljoonaa euroa).
  31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat 80,5 65,9
Lyhytaikaiset varat 73,8 66,5
Varat yhteensä 154,2 132,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 99,4 97,1
Oma pääoma yhteensä 112,3 110,0
Pitkäaikaiset velat 22,1 1,9
Lyhytaikaiset velat 19,9 20,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 154,2 132,4

Rahavirrat katsauskaudella:

  1-12/2019 1-12/2018
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 14,3 7,9
+/- käyttöpääoman muutos -4,2 -8,4
- korot, verot ja saadut osingot -0,4 0,0
= liiketoiminnan rahavirta 9,6 -0,5
- investointien rahavirta 18,6 -19,8
- rahoituksen rahavirta 13,2 -11,7
= kassavarojen muutos 4,3 -32,0

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,0 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 22,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia (84,7 prosenttia).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 35,2 miljoonaa euroa (30,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron lainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä seniorilaina määrältään 20,0 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden päättyessä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.