Vuosikertomus 2019
Vastuullisuus Bittiumilla 2019
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Ympäristövastuu

Painopistealue #4

Ympäristövastuu

Liiketoimintamme keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tuotteen elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä. Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on kuitenkin tärkeä osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Tuotteidemme käyttöiän ja kierrätettävyyden optimoinnin kautta voimme vaikuttaa tuotteen kokonaiselinkaarivaikutuksiin.
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta
Ilmaston kuormituksen
vähentäminen   
Jätteiden hyötykäyttöasteen
jatkuva parantaminen
 Hyötykäyttöaste 99,9 %
Pienentää kokonaishiilijalanjälkeä / henkilö Hiilijalanjälki / henkilö (CO2ekg) 1 755
Uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen maksimointi Aurinkoenergian hyödyntäminen Oulun toimipisteessä Keskimäärin 10 %
kesäkuukausina
Ostettavan energian energia-
profiilien (uusiutuvan energian) huomiointi
Energian käytön tarkastelu
toimipisteittäin
 

Havainnot sidosryhmäkyselyn tuloksista ja vastauksista

Huoli ilmastosta ja ympäristöstä nousi esille sidosryhmäkyselyssä, ja teema nostettiin neljänneksi Bittiumin vastuullisuuden painopistealueeksi.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 
8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

8.4 Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain maailmanlaajuista resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erottamaan talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti, kehittyneet valtiot eturintamassa.

  • Tunnistamme resurssitehokkuuden vaateet ja vastaamme niihin eri ympäristöstandardien mukaisilla toiminnoilla. Ekologinen suunnittelu on tuotekehityksemme lähtökohta.

 
12 Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.

12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

  • Kiinnitämme erityistä huomiota uusiutuvan energian hyödyntämiseen, hyötykäyttöasteeseen sekä jätteiden vähentämiseen toimipisteissämme ja raportoimme niistä osana vastuullisuusraporttia.

 
Ympäristövastuun johtaminen ja ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikkamme mukaisesti olemme sitoutuneet minimoimaan ympäristövaikutukset suunnittelemiemme tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Sovellamme ISO 14001 -standardia ympäristöjohtamisjärjestelmäämme ja toteutamme kestävää kehitystä ISO 14001 -standardin mukaisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Ympäristönsuojelua koskevien lakien ja määräysten muutosten seuranta ja noudattaminen. Tämä sisältää myös energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämisen kehitystyössä (ekologinen suunnittelu) ja toimitiloissa.
  • Ympäristövaikutusten minimointi tuotteiden tuotannossa, käytössä ja hävittämisessä. Näitä periaatteita tukee ekologiseen suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen kehittäminen.
  • Toimittajien ja yhteistyökumppaneiden rohkaiseminen ympäristöjohtamisjärjestelmien käyttöönottoon. Näitä periaatteita tukee vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavien periaatteiden toteuttaminen.

Seuraamme maailmanlaajuisesti konsernin toimintaan liittyviä tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä. Vaatimukset ulottuvat myös merkittäviin toimittajiimme. Olemme huomioineet ja soveltaneet suunnittelussa ROHS (I, II ja III) -direktiivien ja REACH (vaarallisten aineiden käyttö) -asetuksen sekä esimerkiksi WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivin vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2019 ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmämme auditoitiin ISO 50001.2018 -standardin mukaisesti.

Vaikka vielä ei ole säädetty, että elektroniikan valmistajien olisi lopetettava halogeenin käyttö, pyrimme kuitenkin tarjoamaan halogeenittomia tuotteita vastataksemme alan kasvaviin tarpeisiin ja minimoidaksemme tuotteidemme ympäristövaikutukset. Bittiumin halogeenivapautta koskeva ilmoitus vastaa IEC:n (International Electrochemical Commission) halogeenittoman materiaalin määritelmää IEC 61249-2-21.

Ympäristövastuun mittarit

Seuraamme ympäristönsuojelun tasoa jatkuvasti. Seuraavat luvut on valittu olennaisiksi ympäristövastuun mittareiksi:

 

Ympäristöohjelman 2019 saavutukset

Vuoden 2019 ympäristöohjelman tavoitteinamme oli ympäristötiedon hallinta Oulun kiinteistössä sekä energiatehokkuusjärjestelmämme ETJ+ sertifiointi ISO 50001.2018 -energiatehokkuusjärjestelmän standardin mukaisesti.

Saavutimme vuonna 2019 ympäristövastuulle asettamamme tavoitteet.

  • Oulun toimitilassa parhaimmillaan 11,9 prosenttia (v. 2018: 12 %) hyödynnettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta.
  • Kokonaishiilijalanjälkemme oli 1 153 136 kg CO2e (vuonna 2018: 1219 ton CO2e, 2 865 kg CO2e/henkilö).
  • Energiatehokkuusjärjestelmämme on ISO 50001.2018 mukainen. Sertifiointi on tehty ISO 50001.2011 standardia vasten.

 

Oulun toimipisteessä saavutettu merkittäviä parannuksia 2017–2019

Vuonna 2019 jatkoimme Oulun loppuvuodesta 2017 avattujen uusien toimitilojen energiatehokkuuden optimointia. Esimerkiksi toimistovälineiden uusiminen ja valaistusjärjestelmien optimointi – kuten LED-valaistuksen ohjaaminen liikeilmaisimilla – vaikuttivat merkittävästi energiakulutuksen vähenemiseen. Lisäksi keskitimme tuotteiden testaus- ja kehityslaboratoriot ja tietotekniikkapalvelimet saadaksemme tehokkuushyötyjä myös energian käytön osalta. Jatkoimme aurinkoenergian hyödyntämistä Oulun toimipisteemme tiloissa, joissa parhaimmillaan 11,9 prosenttia (v. 2018: 12 %) käytettävästä sähköenergiasta saatiin aurinkoenergiasta. Olemme olleet yksi ensimmäisistä aurinkoenergian hyödyntäjistä toimialueellamme, koska otimme käyttöön ratkaisuja jo 2017.

Jätteen hyötykäyttöaste pysyi korkealla tasolla, 99,9 prosenttia (v. 2018: 99 %), mihin vaikutti poltettavan jätteen määrän merkittävä väheneminen ja edelleen 2019 tuotetoimitusmäärien selkeä kasvu.

Olemme laajentaneet vuonna 2019 energian ja veden kulutuksen ja jätteen määrän ja laadun tarkastelun koskemaan myös muut omistamamme kiinteistöt. Myös muiden kuin Oulun toimipisteen tiedot vertailuineen julkaistaan vastuullisuusraportissa 2020.