Vuosikertomus 2019
Vastuullisuus Bittiumilla 2019
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Raportointi  >  GRI-indeksi

GRI-indeksi

Taulukon sivunumerot viittaavat vuosikertomuksen ladattavan/painetun version sivunumerointiin. Lataa pdf: Bittium Vuosikertomus 2019.

GRI102 Yleinen sisältö

Tunnus Tunnuksen otsikko Sijainti Lisätiedot / kommentit
Organisaatio
102-1 Raportoivan organisaation nimi Bittium lyhyesti sivu 8
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Bittium lyhyesti;
Bittiumin tuotteet ja palvelut
sivu 8
sivu 12-21
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Bittium lyhyesti sivu 8
102-4 Toimintamaat Bittium lyhyesti sivu 8
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 26
102-6 Markkina-alueet Bittium lyhyesti sivu 8
102-7 Raportoivan organisaation koko Tilinpäätös sivu 4-5
102-8 Tieto palkansaajista ja muista työntekijöistä Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 54-59
102-9 Toimitusketju Toimittajat ja kumppanit sivu 45
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa GRI Staindards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
sivu 78-79
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa; 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 64-67
sivu 25
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet   Ei ole
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   Teknologiateollisuus ry.
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus sivu 6
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Liiketoiminta ja toimintaympäristö;
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet
Hallituksen toimintakertomus
sivu 8

sivu 37


sivu 85
Eettiset periaatteet
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa
Arvonluontimalli
sivu 64
sivu 46
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa sivu 64
Hallinto
102-18 Hallintorakenne Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 26
102-19 Vastuunjako Vastuullisuuden johtaminen sivu 44
102-20 Johdon vastuu talous, ympäristö ja
sosiaaliaiheista
Vastuullisuuden johtaminen
Vastuullisuuden organisointi ja riskien hallinta
sivu 44
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmäyhteistyö;
Olennaisuusanalyysi
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
sivu 44
sivu 50
sivu 26
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 26
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 26
102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä sivu 26
102-31 Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaaliasioiden
katselmus
Vastuullisuuden johtaminen sivu 44
Vuosittainen katselmus
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen sivu 44
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä;
palkka- ja palkkioselvitys

sivu 26
www.bittium.com/sijoittajat/
hallinto-ja-ohjausjarjestelma

Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö sivu 44
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 44
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö sivu 44
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö sivu 44
Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liitetiedot; 32. Lähipiiritapahtumat sivu 129
102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuus Bittiumilla;
Raportointi
sivu 43
sivu 72
102-47 Olennaiset aiheet Vastuullisuus Bittiumilla;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 43
sivu 51
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa GRI Standards -sisältöindeksi Laajennettu sisältö
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden laskentarajoissa GRI Standards -sisältöindeksi Ei merkittäviä muutoksia
102-50 Raportointijakso Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 72
102-51 Edellisen raportin päiväys GRI Standards -sisältöindeksi 11.3.2020
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointi Raportti julkaistaan kerran vuodessa, sivu 72
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Karoliina Fyrstén, johtaja, viestintä ja markkinointi
[email protected]
sivu 73
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 72
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI Standards -sisältöindeksi sivu 73
102-56 Raportoinnin varmennus Raportoinnin lähtökohdat ja periaatteet sivu 72

 
GRI103 Johtamisen kuvaus

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat GRI Standards -sisältöindeksi;
Vastuullisuuden painopistealueet
Laskentaraja: Bittium Oyj
103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuuden johtaminen;
Vastuullisuuden painopistealueet
sivu 44
sivu 51
103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuuden johtaminen Johdon katselmus
sivu 44

 
AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ

Taloudelliset vaikutukset

201 Taloudelliset tulokset
201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Taloudellinen vaikuttavuus sivu 48-49
202-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Konsernitilinpäätöksen liitetiedot;
4. Liiketoiminnan muut tuotot
sivu 103
205 Korruptionvaistaisuus
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa Ei rikkomuksia
sivu 64

 
Ympäristövaikutukset

301 Materiaalit
301-1 Materiaalin käyttö painon tai määrän mukaan Ympäristövastuu Paperin, kartongin ja metallin käyttö
sivu 71
302 Energia
302-1 Organisaation oma energiankulutus Ympäristövastuu sivu 70
302-4 Energian käytön vähentäminen Ympäristövastuu sivu 70
303 Vesi
303-1 Veden käyttö lähteittäin Ympäristövastuu

Kokonaisvedenkäyttö ja veden käyttö henkilöittäin
sivu 70

305 Päästöt
305-1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt Ympäristövastuu Raportoitu hiilijalanjälki
sivu 70
306 Jätevedet ja jätteet
306-2 Jätteet Ympäristövastuu sivu 70
307 Ympäristölakien ja -sääntöjen noudattaminen
307-1 Ympäristölainsäädännön soveltaminen Ympäristövastuu Sovellettavien ympäristölakien ja määräysten tietokanta
sivu 70

 
Sosiaaliset vaikutukset

403 Työterveys ja -turvallisuus
403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu: sairauspoissaoloaste ja tapaturmien määrä
sivu 57
404 Koulutus ja henkilöstön kehittäminen
404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset Raportoitu koulutustunnit / henkilö sivu 57
404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset sivu 56
405 Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Henkilöstö vuonna 2019
sivu 28
sivu 58
419 Määräystenmukaisuus
419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta GRI Standards -sisältöindeksi Ei rikkomuksia
• Korruptio, s. 64
• Konfliktimineraalit, s. 63
• Väärennetyt materiaalit, s. 63