Vuosikertomus 2019
Vastuullisuus Bittiumilla 2019
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet

Vastuullisuuden painopistealueet

Määrittelimme toimintamme kannalta olennaiset vastuullisuuden painopistealueet ensimmäisen kerran vuonna 2017. Tuolloin tunnistimme Bittiumin strategian kannalta olennaiset vastuullisuuden painopistealueet, jotka olivat innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset; luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet sekä yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa.

Olennaisuusanalyysi

Vuonna 2019 teimme vastuullisuuden olennaisuusanalyysin. Analyysin tavoitteena oli saada ymmärrys sidosryhmien näkemyksestä koskien aiemmin valittuja vastuullisuuden painopistealueita. Olennaisuusanalyysin tueksi tehtiin sidosryhmäkysely, joka toteutettiin verkkotutkimuksella haastatellen asiakkaita, yhteistyökumppaneita, sijoittajia, henkilöstöä, johtoa sekä muita sidosryhmiä. Kyselyyn vastasi 125 henkilöä.

Kartoitimme tutkimuksessa Bittiumin valittujen vastuullisuuden painopistealueiden merkitystä ja tärkeyttä suhteessa yrityksen liiketoimintaan sekä arvioimme kunkin painopistealueiden sisältöä, eli miten hyvin yritys suoriutuu painopistealueen huomioimisessa. Lisäksi kartoitimme, onko jo valittujen painopistealueiden ulkopuolella jokin tärkeä vastuullisuuden alue, joka yrityksen tulisi huomioida toiminnassaan.

Laajentaaksemme ymmärrystä siitä, kuinka vastuullisena yrityksenä sidosryhmät Bittiumia pitävät, pyysimme vastaajia vertaamaan Bittiumia vastuullisuusnäkökulmasta muihin yrityksiin. Bittium sai keskiarvoksi 8,3 asteikolla 1–10.

Kysyimme myös vastuullisuuden suositeltavuutta; kuinka todennäköisesti vastaajat suosittelisivat Bittiumia vastuullisena yrityksenä (NPS, Net Promoter Score). Sidosryhmiltä kysyttäessä Bittiumin NPS-luku vastuullisuudesta oli 37, eli hyvä. NPS-luvun vaihteluväli on -100–+100, jossa kaikki tulokset yli 0 mielletään hyväksi.

Olennaisten näkökohtien priorisoinnin jälkeen analyysin lopputulemana syntyi johtoryhmän ja hallituksen vahvistama olennaisuusmatriisi, josta käy ilmi yhtiön sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien näkemys Bittiumille tärkeistä vastuullisuuden näkökohdista, vaikutuksista ja kehittämiskohteista. Priorisoinnin jälkeen olennaisuusmatriisi hyväksyttiin vielä Bittiumin hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan kanssa käydyissä keskusteluissa.

Olennaisuusanalyysin myötä olemme päivittäneet vastuullisuuden painopistealueemme sekä luoneet Bittiumille vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2022.

 

Bittiumin vastuullisuuden painopistealueet

#1 Innovatiiviset ja kehittyvät ihmiset

 • Edistämme avointa, tasa-arvoista ja monimuotoista työkulttuuria
 • Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta
 • Panostamme osaamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen

#2 Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet

 • Vastaamme asiakkaidemme toimialaan ja teknologiaan liittyviin erityisvaatimuksiin (laatu ja turvallisuus)
 • Panostamme innovatiiviseen ja ketterään tuotekehitykseen
 • Huolehdimme hankintaketjumme vastuullisuudesta

#3 Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

 • Käymme avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja tuemme paikallisia yhteisöjä, joissa toimimme
 • Noudatamme vastuullista liiketoimintatapaa
 • Luomme lisäarvoa sidosryhmille kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kautta

#4 Ympäristövastuu*

 • Ympäristöohjelmamme tavoitteiden mukaisesti pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön
 • Pyrimme optimoimaan tuotteidemme käyttöikää ja kierrätettävyyttä

* Sidosryhmäkyselyn perusteella uudeksi painopistealueeksi valittiin ympäristövastuu.

 

Seuraamme kunkin painopistealueen edistymistä valituin mittarein vastuullisuusohjelmamme mukaisesti sekä kehitämme toimintaamme ja suorituskykyämme jatkuvasti.

Liiketoimintamme tärkeimmät voimavarat ovat osaavat ihmiset, monimuotoinen ja syrjimätön työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Tarjoamme työntekijöillemme haastavia ja innostavia töitä, ja sitoudumme tukemaan heidän kehittymistään sekä panostamaan heidän hyvinvointiinsa.

Olemme kaikille sidosryhmillemme luotettava toimija. Toimintaamme sidosryhmien kanssa ohjaavat hyvä hallintotapa sekä eettiset periaatteet ja menettelytavat (Code of Conduct). Asiakassuhteissa vastuullisuus näkyy tavoissamme toimia, tuotteiden laadussa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa. Yrityksemme liiketoiminnan lähtökohtana on luottamus.

Vastuullinen liiketoimintatapa on toimintamme perusta. Se antaa hyvän pohjan riskienhallintaan, ja on meille sekä arvo että kilpailuetu. Vastuullisuus auttaa meitä pitkän tähtäimen arvonluonnissa.

Vastuu ympäristöstä, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja resurssitehokkaista ratkaisuista on tärkeä osa toimintaamme ja sen kehittämistä. Tuotteidemme käyttöiän ja kierrätettävyyden maksimoinnin kautta voimme vaikuttaa tuotteiden kokonaiselinkaarivaikutuksiin. Lisäksi pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutuksia ympäristöön. Tuloksia seuraamme ympäristöohjelman kautta.

Vastaavuus YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme myös peilanneet painopistealueidemme teemoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals) ja tunnistaneet tavoitteita, jotka jo huomioimme ja joiden toteutumista edistämme yhtiömme toiminnassa. Valittujen vastuun painopistealueiden kannalta huomioiduksi tulevat erityisesti seuraavat tavoitteet:

3 Terveyttä ja hyvinvointia
8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
12 Vastuullista kuluttamista
16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
17 Yhteistyö ja kumppanuus

 

Bittiumin vastuullisuusohjelma 2020-2022

Bittiumin vastuullisuusohjelma perustuu vuonna 2019 toteutettuun olennaisuusanalyysiin ja uudelleen määriteltyihin vastuullisuuden painopistealueisiin. Ohjelma rakentuu kehitystavoitteista ja -toimenpiteistä sekä niihin määritellyistä mittareista. Tavoitteet on jaoteltu vastuullisuusalueiden mukaan.

Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla eri mittareilla. Ohjelman edistymä ja tavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa julkaistavassa vastuullisuusraportissa.