Vuosikertomus 2019
Vastuullisuus Bittiumilla 2019
Etusivu   >  Vastuullisuus  >  Vastuullisuuden painopistealueet  >  Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Painopistealue #3

Yrityskansalaisuus ja vastuullinen liiketoimintatapa

Toimimme vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa. Olemme luotettava paikallinen kumppani ja työllistäjä, käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa,toimimme yhtenäisten toimintaperiaatteiden mukaisesti, luomme lisäarvoa osakkeenomistajillemme ja etsimme kestävää kehitystä edistäviä toimintatapoja ja ratkaisuja.
 

Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Esimerkkejä toteumasta
Korruption vastainen toiminta  Korruption vastaisen toiminnan kouluttaminen sisäisesti Osallistumiskattavuus
koulutuksiin
Korruption vastaisen toiminnan koulutus on osa jokaisen Bittiumin työntekijän perehdyttämistä.
Korruption vastaisten
periaatteiden liittäminen
yhteistyösopimuksiin
  Korruption vastaisen toiminnan koulutuksien pitämistä
henkilöstöryhmille jatkettiin.
Ulkoisen taustaselvitystyökalun käyttö yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi Havainnot epäselvyyksistä tai korruption vastaisesta toiminnasta

Ei havaintoja
Vastuullinen yrityskansalainen Olemme aktiivisesti mukana paikallisen liiketoiminnan
kehittämisessä sekä koulujen ja oppilaitosten tukemisessa
Osallistuminen erilaisiin
työryhmiin, järjestöjen tukeminen
Lähimmät yhteistyötahot:
Teknologiateollisuus ry, Oulun kauppakamari, Oulun Yliopisto
Oppilaitosvierailujen määrä Yli 1000 oppilasta vieraili
Bittiumilla vuoden 2019 aikana.
Johtamisjärjestelmien, kuten vientivalvonta-järjestelmien noudattaminen Vuonna 2019 voimaan tulleen vientivalvonta-
säännöksien
noudattaminen
Vientivalvonta-
järjestelmä päivitetty ja katselmoitu
Lainsäädännön ja sääntelyn
noudattaminen
Bittiumia koskevan lainsäädännön ja regulaation seuranta Jatkuva Bittiumia koskettavien lakien ja asetusten seuranta, standardit
Sidosryhmäyhteistyön
kehittäminen
Sidosryhmien näkemysten ja odotusten entistä parempi ymmärtäminen Entistä avoimemman vuoropuhelun kehittäminen eri
sidosryhmien välillä
Päätös siirtyä puolivuosi-
raportoinnista neljännesvuosi-
raportointiin parantaa osakkeenomistajien kanssa käytävää vuoropuhelua

Havainnot sidosryhmäkyselyn tuloksista ja vastauksista

Sekä ulkoisten että sisäisten sidosryhmien mielestä painopistealue on tärkeä Bittiumille. Molempien sidosryhmien vastauksista kuitenkin heijastuu selkeä notkahdus onnistumisessa. Painopistealue säilyy edelleen Bittiumin vastuullisuuden painopistealueena.

Sisäisten sidosryhmien avoimet vastaukset olivat pääsääntöisesti positiivisia. Bittiumin myös toivottiin osallistuvan enemmän paikallisiin tapahtumiin ja yhteiskunnallisiin projekteihin.

Ulkoisten sidosryhmien, erityisesti omistajien ja sijoittajien, palautteessa korostuu pettymys yhtiön niukkaan tiedottamiseen. Asiakkaiden mielestä puolestaan tässä osiossa on onnistuttu erittäin hyvin.

 

Seuraamme jatkuvasti toimintamme vaikutuksia ja sen tuottamaa lisäarvoa eri sidosryhmille. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja muut toimittajat sekä julkinen sektori. Sidosryhmäyhteistyöstämme on kerrottu lisää osiossa Vastuullisuuden johtaminen.

Bittiumilla on ollut toimintansa alusta saakka arvot, jotka yrityksen perustajat yhdessä määrittelivät toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Arvoja on vuosien saatossa huollettu, ja uudet liiketoimintaa ohjaavat arvot julkistettiin syksyllä 2017. Bittiumin uudistetut arvot kiteytyvät nyt kolmeen arvoon: luottamus, rohkeus ja innovatiivisuus.

Painopistealueen vastaavuudet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 
12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön kestävät käytännöt ja sisällyttämään kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.

12.7 Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.

 • Näytämme esimerkkiä raportoimalla yritysvastuuseen liittyvien toimien suunnittelusta, toimeenpanosta ja toteutumisesta vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa. Kehitämme vastuullisuustyötä ja raportoinnin luotettavuutta suunnitelmallisesti.
 • Toimimme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voidaksemme parhaimmalla mahdollisella tavalla huomioida vastuullisuus tuotteissamme ja toiminnassamme myös ympäristövastuun osalta.

 
16 Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

16.5 Vähentää merkittävästi korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan.

 • Olemme sitoutuneet korruption kitkemiseen Korruptionvastaisen lausumamme mukaisesti ja raportoimme korruptiotapaukset osana vastuullisuusraporttia.

17 Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia, julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä kumppanuuksia niiden oman asiantuntemuksen ja  resursointistrategioiden pohjalta.

 • Käymme vuoropuhelua asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa tavoiteltavista ratkaisuista, jotta voimme tuottaa juuri oikeanlaisia, asiakasta ja yhteiskuntaa hyödyttäviä tuotteita resurssiviisaasti ja hävikkiä vähentäen.

Hyvä hallintotapa ohjaa yritysvastuuta

Bittium Oyj:n hallinto määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakien sekä yhtiön hallinnointiohjeen pohjalta. Bittium noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n valmistelemaa hallinnointikoodia 2020, joka tuli voimaan 1.1.2020. Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on julkisesti nähtävillä internetsivuillamme osoitteessa www.bittium.com.

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus (GRC eli governance, risk management and compliance) voidaan määritellä valmiuksiksi, joiden avulla organisaatio voi luotettavasti saavuttaa tavoitteita, puuttua epävarmuustekijöihin ja toimia suoraselkäisesti. Bittiumilla tähän sisältyy myös yhtiön sisäisen valvonnan viitekehys, joka lähtee yhtiömme arvoista ja ulottuu aina yhtiön hallituksen asettamiin periaatteisiin.

Bittiumin eettiset periaatteet ja Code of Conduct Eettiset periaatteemme muodostuvat seuraavista osa-alueista:

 1. Korruption vastainen toiminta
  Johtuen markkina- ja liiketoiminta-alueistamme korruptio on yksi keskeisistä sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvistä riskeistä. Emme hyväksy minkäänlaisia lahjonnan tai korruption muotoja omassa tai yhteistyökumppaniemme toiminnassa. Käytössämme on vuonna 2017 päivitetyt sisäiset ja ulkoiset ohjeet korruption vastaisen toiminnan ehkäisemiseksi. Koulutamme työntekijämme aiheesta osana työntekijöiden koulutusohjelmaa ja sitoutamme kumppanimme näihin ohjeisiin.

  Käytössämme on seurantatyökalu myös yhteistyökumppaneiden korruption tai muiden epäselvyyksien tunnistamiseksi.

  Sekä ulkoisille että sisäisille sidosryhmillemme on käytössä kanava, jonne voi ilmoittaa korruption vastaisten sääntöjen rikkomuksista. Vuonna 2019 yhtiön tietoon ei tullut yhtään korruptiotapausta.
 2. Tietojen suojaaminen ja turvaaminen
  Tietojen luokittelun, säilyttämisen ja luovuttamisen menetelmät on määritetty Bittiumin tietoturvaa ja tietosuojaa koskevissa ohjeissa.
 3. Reilu liiketoiminta, mainonta ja kilpailu
  Noudatamme reilun liiketoiminnan, mainonnan ja kilpailun vaatimuksia. Käytössämme on erilaisia keinoja asiakastietojen turvaamiseen tietoturvallisuutta koskevien käytäntöjen mukaisesti.
 4. Yrityskansalaisuus
  Yhtiö tukee yhteisön osallisuutta edistääkseen sosiaalista ja taloudellista kehitystä.
 5. Immateriaalioikeuksien suojaaminen
  Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja sovellamme immateriaalioikeuksia koskevaa strategiaa ja ohjeistuksia kaikessa toiminnassamme.

Myös vastuullinen hankinta on keskeinen osa vastuullista liiketoimintatapaa. Vastuullisen hankinnan periaatteet on kuvattu tarkemmin painopistealueen Luottamukselliset asiakassuhteet ja tietoturvalliset tuotteet yhteydessä.

Vientivalvonta

Vuoden 2019 aikana kehitimme Bittiumin vientivalvontajärjestelmää ja siihen liittyviä käytänteitä myös vastuullisuuden näkökulmasta. Bittium on aina noudattanut vientivalvonnan ohjeita ja sääntöjä toimiessaan muun muassa puolustus- ja tietoturvateollisuuden alueilla, joissa vientivalvontajärjestelmän toimivuus on edellytys menestyksekkäälle viranomais- ja asiakasyhteistyölle. Koulutimme vientivalvontajärjestelmän kehittämisen yhteydessä myynti-, markkinointi-, tuotepäällikkö- ja logistiikkatoiminnoista useita kymmeniä henkilöitä vientivalvonnassa käytettäviin periaatteisiin.