Vuosikertomus 2019
Hallituksen toimintakertomus
Etusivu   >  Hallituksen toimintakertomus  >  Ympäristötekijät

Ympäristötekijät

Bittium Oyj:n liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä.

Bittium Oyj:n uudisti ympäristöjärjestelmänsä sertifioinnin ISO 14001.2015 mukaiseksi kesäkuussa 2016. Yhtiö seuraa maailmanlaajuisesti tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä konsernin toimintaan liittyen. Ympäristövaatimuksissa on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa ROHS- (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE- (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien. Yhtiö on myös huomioinut tulevia ROHSIII -vaatimuksia ennakoivasti. 

Bittiumin toiminnassa sovellettavia ympäristöstandardeja ja -säännöksiä on huomioitu ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset ulottuvat myös Bittiumin merkittäviin toimittajiin. Jatkuvasti päivitettävä sisältölista sisältää ROHS-direktiivin (ROHS I, II ja III) ja viimeisimmän REACH-asetuksen ohella eri markkina-alueille sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisessa listassa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölistaa lähinnä puolivuosittain ja sovellettu asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai ratkaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa osittaista tai kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. Asetetut vaatimukset otetaan huomioon liiketoiminnassa kussakin maassa.  

Vuonna 2019 Bittiumin ETJ+:n mukainen energiatehokkuusjärjestelmä päivitettiin kattamaan kansainvälisen ISO 50001.2018 mukaisen energiahallintajärjestelmän vaatimukset. Lisäksi ympäristöjärjestelmä ISO 9001.2015 uudelleensertifiointiin sertifikaatin ollen siten voimassa vuoden 2022 kesäkuuhun saakka. Energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointi päivittyy vuoden 2020 aikana ISO 50001.2018 mukaiseksi. Bittiumilla on myös energiaviraston hyväksymä yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö palveluksessaan.

Bittium on edelleen kehittänyt ympäristöraportointiaan, jonka perusteella vuoden 2019 ympäristötavoitteita on seurattu. Ympäristöraportoinnissa on huomioitu vastuullisuusraportoinnin vaatimukset ja raportointitulokset on julkaistu osana vastuullisuusraporttia. Vastuullisuusraportissa on julkaistu myös Bittiumin ympäristötavoitteet seuraavien vuosien osalta. Yhtiön Oulun toimitilojen energiatehokkuus on parantunut lokakuussa 2017 käyttöön otettujen uusien tilojen myötä. Muun muassa aurinkoenergiapaneelien käyttöön ottaminen mahdollisti parhaimmillaan yli kymmenen prosenttia hyödynnettävästä energiasta aurinkoenergian muodossa Oulun toimipisteessä vuonna 2019. Yrityksen muissa toimitiloissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia energiatehokkuuteen vaikuttavia muutoksia vuoden 2019 aikana. Muun muassa jätteiden kierrätettävyysaste saavutti 99,9 % tason vuoden 2019 aikana Bittiumin Suomen toimipisteissä.